One moment ...
ಪ್ರಕಟಣೆ
 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್-2012 ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ
 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್-2016 3್ರಕಟಿಸಿದೆ
 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್-2014 ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ
 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್-2015 ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ
 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್-2016 ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ

zsÉåÃAiÀÄ

zsÉåÃAiÀÄ ¸ÀªÀÄxÀð ªÀÈwÛUÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ¸ÀªÀiÁdªÀÄÄT PÁ£ÀÆ£ÀÄ ²PÀët MzÀV¹PÉÆqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåªÀ£ÀÄß PÁ£ÀÆ£ÀÄ CjªÀżÀî ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠸ÁªÀiÁ£Àå ªÀåQÛAiÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À gÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¤UÉ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀA«zsÁ¤PÀ zsÉåÃAiÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ, DyðPÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdQÃAiÀÄ £ÁåAiÀÄ zÉÆgÀQ¹PÉÆqÀĪÀ UÀÄj ºÉÆAzÀ¯ÁVzÉ. gÁdåzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀA¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛUÉ PÁ£ÀƤ£À CjªÀ£ÀÄß ªÀÄÆr¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁåAiÀÄzÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀĪÀÅzÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼À eÉÆvÉ ¥ÀæwAiÉƧâgÀ°è GvÀÛªÀÄ £ÉÊwPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À«AiÀÄ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÁVzÉ.

UÀÄj

¸Àé ¸ÁéxÀðQÌAvÀ ¸ÉÃªÉ ªÀÄÄRå JA§ zsÉåÃAiÉÆzÉÝñÀªÀżÀî ºÁUÀÆ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ £ÁAiÀÄPÀvÀé ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃqÀĪÀAvÀºÀ ªÀåQÛvÀéªÀżÀî PÁ£ÀƤ£À ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀgÀ£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀ GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀ¯ÁVzÉ. ªÀÈwÛ ¥ÀgÀvÉAiÀÄ PÁ£ÀƤ£À ²PÀëtzÀ°è G£ÀßwAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ. PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀªÁV ¥Àæ¸ÀÄÛvÀªÁUÀĪÀ ¢±ÉAiÀÄ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ ¥ÉÆævÁ컸ÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ £ÁåAiÀÄ zÉÆgÀQ¸ÀĪÀ ¢±ÉAiÀÄ°è §qÀªÀjUÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ £ÉgÀªÀÅ ºÁUÀÆ ¸ÁPÀëgÀvÉ MzÀV¹PÉÆqÀĪÀzÀÄ. ±Á¸ÀPÁAUÀ, £ÁåAiÀiÁAUÀ ºÁUÀÆ gÁeÁåqÀ½vÀ £ÀqɸÀĪÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÁVzÉ. CµÉÖà C®èzÉ, PÀ¯Áåt gÁdåzÀ PÀ£À¸À£ÀÄß £À£À¸ÁV¸ÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ d£ÀgÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Áå¬ÄPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è £ÀA©PÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀĪÀzÁVzÉ.

  News and Events
 •  Call for papers for Student Law Review Vol. No. 5 Read more...
 •  Notification Read more...
 •  Applications for Research Associate Read more...
 •  Course work for Ph.D. for the year 2017-18 Read more...
 •  The Structure of Course-Work for Ph.D. Programme for the year 2017-18 Read more...
 •  LIC Proforma for the year 2018-19. Read more...
 •  Selected candidates for Provisional Registration for Ph.D. for the year 2017-18. Read more...
 •  '' Failed/Repeater candidates to appear for examination as per the syllabus prevailing on the date of Examination'' Read more...
 •  '' The following is the tentative list of candidates found to be eligible to attend for interview of Ph.D. Programme. They are informed to attend interview before the Doctoral Committee at:11.00a.m. on 26th October 2017 in the Conference Hall of the Unive Read more...
 •  Notification inviting applications for Ph.D. programme for the year 2017-18 and Ph.D. Application Read more...
 •  Admission Approval time table 2017-18. Read more...
 •  Fourth Annual Convocation of K.S.L.U Read more...
  Examination
Back To Top