One moment ...
ಪ್ರಕಟಣೆ
 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್-2012 ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ
 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್-2016 3್ರಕಟಿಸಿದೆ
 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್-2014 ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ
 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್-2015 ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ
 • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್-2016 ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ

zsÉåÃAiÀÄ

zsÉåÃAiÀÄ ¸ÀªÀÄxÀð ªÀÈwÛUÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ¸ÀªÀiÁdªÀÄÄT PÁ£ÀÆ£ÀÄ ²PÀët MzÀV¹PÉÆqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåªÀ£ÀÄß PÁ£ÀÆ£ÀÄ CjªÀżÀî ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥ÀæwAiÉƧ⠸ÁªÀiÁ£Àå ªÀåQÛAiÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À gÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¤UÉ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀA«zsÁ¤PÀ zsÉåÃAiÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ, DyðPÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdQÃAiÀÄ £ÁåAiÀÄ zÉÆgÀQ¹PÉÆqÀĪÀ UÀÄj ºÉÆAzÀ¯ÁVzÉ. gÁdåzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀA¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀåQÛUÉ PÁ£ÀƤ£À CjªÀ£ÀÄß ªÀÄÆr¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁåAiÀÄzÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀĪÀÅzÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼À eÉÆvÉ ¥ÀæwAiÉƧâgÀ°è GvÀÛªÀÄ £ÉÊwPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À«AiÀÄ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÁVzÉ.

UÀÄj

¸Àé ¸ÁéxÀðQÌAvÀ ¸ÉÃªÉ ªÀÄÄRå JA§ zsÉåÃAiÉÆzÉÝñÀªÀżÀî ºÁUÀÆ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ £ÁAiÀÄPÀvÀé ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃqÀĪÀAvÀºÀ ªÀåQÛvÀéªÀżÀî PÁ£ÀƤ£À ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀgÀ£ÀÄß gÀƦ¸ÀĪÀ GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀ¯ÁVzÉ. ªÀÈwÛ ¥ÀgÀvÉAiÀÄ PÁ£ÀƤ£À ²PÀëtzÀ°è G£ÀßwAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ. PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀƤ£À ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀªÁV ¥Àæ¸ÀÄÛvÀªÁUÀĪÀ ¢±ÉAiÀÄ°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ ¥ÉÆævÁ컸ÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ £ÁåAiÀÄ zÉÆgÀQ¸ÀĪÀ ¢±ÉAiÀÄ°è §qÀªÀjUÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ £ÉgÀªÀÅ ºÁUÀÆ ¸ÁPÀëgÀvÉ MzÀV¹PÉÆqÀĪÀzÀÄ. ±Á¸ÀPÁAUÀ, £ÁåAiÀiÁAUÀ ºÁUÀÆ gÁeÁåqÀ½vÀ £ÀqɸÀĪÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÁVzÉ. CµÉÖà C®èzÉ, PÀ¯Áåt gÁdåzÀ PÀ£À¸À£ÀÄß £À£À¸ÁV¸ÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ d£ÀgÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Áå¬ÄPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è £ÀA©PÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀĪÀzÁVzÉ.

  ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
 •  5ನೇ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿನಾಂಕ 3 ಮತ್ತು 4 ಮಾರ್ಚ್ 2018 Read more...
 •  5ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಕಲ್ಪಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಿನಾಂಕ 23 ಮತ್ತು 24 ಮಾರ್ಚ್ 2018 Read more...
 •  ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲಾ ರಿವ್ಯೂ ಸಂಪುಟ. ಸಂಖ್ಯೆ. 5 ಸಲ್ಲಿಕೆ ಗಡುವು ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2018 ರವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ Read more...
 •  6ನೇ ಅಥ್ಲೇಟಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 23 ಮತ್ತು 24ನೇ ಫೆಬ್ರುವರಿ 2018 Read more...
ದಾಖಲೆ ಸಂಗ್ರಹ
  ಪರೀಕ್ಷೆ
 •   ಫೋಟೋ ಪ್ರತಿ, ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸವಾಲು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು Read more...
 •   ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು Read more...
 •   ಫೆಬ್ರವರಿ 2018 ರ ಪಿ.ಜಿ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ / ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ Read more...
 •   ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 4ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿವರ Read more...
 •   Ordinance Copy Read more...
 •   APPLICATION FOR ISSUE OF PASSING CERTIFICATE Read more...
 •   APPLICATION FOR ISSUE OF PROVISIONAL DEGREE CERTIFICATE Read more...
Back To Top