KSLU Logo


One moment ...
  ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ದಾಖಲೆ ಸಂಗ್ರಹ
  ಪರೀಕ್ಷೆ

ಕ್ರೀಡೆ

ಕ್ರ.ಸಂ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
1 ಕಾನೂನು ಶಾಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ವರದಿ 2018-19 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 ಕಾನೂನು ಶಾಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ವರದಿ 2017-18 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 ಕಾನೂನು ಶಾಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ವರದಿ 2016-17 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4 ಕಾನೂನು ಶಾಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ವರದಿ 2015-16 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5 ಕಾನೂನು ಶಾಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ವರದಿ 2014-15 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6 ಕಾನೂನು ಶಾಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ವರದಿ 2013-14 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7 ಕಾನೂನು ಶಾಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ವರದಿ 2012-13 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8 ಕಾನೂನು ಶಾಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ವರದಿ 2011-12 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9 ಕಾನೂನು ಶಾಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ವರದಿ 2010-11 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Back To Top